ประกาศจากห้องเรียนบนท้องฟ้า (Sirindhorn School LMS)Available courses

เคมี (เพิ่มเติม)
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ

เคมี (เพิ่มเติม)

   คำอธิบายรายวิชา

เคมี 3  มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ

เคมี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 คำอธิบายรายวิชา

คณิตศาสตร์ ม.5
ครูภัคภร ใสแจ่ม

คณิตศาสตร์ ม.5


ลำดับและอนุกรม  

      ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  

      อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  

      ดอกเบี้ย 

      มูลค่าของเงิน 

      ค่ารายงวด         

         


ภาษาไทยพื้นฐาน ม. ๓
ครูอสิพร ไชยเทพ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม. ๓

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้   ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์      พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ระดับภาษา          ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ       ที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านท่องจำและบอกคุณค่า     บทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

          เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย      มีคุณธรรมและค่านิยมโดยมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์


หลักการเขียนโปรแกรม
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

หลักการเขียนโปรแกรม

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับรับและแสดงผลข้อมูล ซอฟแวร์

ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล ระดับของข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วงจรการพัฒนาโปรแกรม หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการประมวลผล

การทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสรางและสวนประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร

ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่และโครงสรางการควบคุม

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน

ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรมและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์สำหรับรับและแสดงผลข้อมูล

รูปแบบของข้อมูลและระดับของข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลภาษาคอมพิวเตอร์และภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม

2. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือการออกแบบโปรแกรม

3. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม

4. สามารถเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบลำดับ แบบเลือกและทำซ้ำ


รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้


วิทยาการคำนวณ1
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

วิทยาการคำนวณ1

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

          นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

 

สาระที่ 4เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด           ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

รวมตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด


วิทยาการคำนวณ ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

วิทยาการคำนวณ ม.3

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของ ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัย

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/5-6-7-8-10-13)
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/5-6-7-8-10-13)

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน

ชุมนุม Web Application ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ชุมนุม Web Application ม.4

ศึกษาหลักการทำงานของเว็บภาษา HTML ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

MOODLE LMS for Beginners
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

MOODLE LMS for Beginners

ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ การเพิ่มบล็อค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำบทเรียนออนไลน์ต่อไป